Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten van BENU. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van BENU en bevatten belangrijke informatie voor u als Afnemer. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1 – Definities 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  BENU: de besloten vennootschap BENU Direct B.V., statutair gevestigd te Maarssen aan de Straatweg 2 (3604BB) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32075541 en de besloten vennootschap Declacare B.V. statutair gevestigd te Maassluis aan de Elektraweg 5 (3144CB) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24369282. Hierna te noemen BENU.

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Website: het online bestelportaal OVIS van BENU, te raadplegen via https://mijn.benudirect.nl/inloggen en alle bijbehorende sub-domeinen.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  Afnemer: de natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf in de zorg of een rechtspersoon handelend in de zorg, die een Overeenkomst aangaat met BENU, die een order plaatst bij BENU en/of zich geregistreerd heeft op de Website. Een Afnemer is een zorgaanbieder en bestelt producten bij BENU voor of namens haar klanten. 

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen BENU en Afnemer. 

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van BENU zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Indien Afnemer in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor BENU slechts bindend, indien en voor zover deze door BENU uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  BENU behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na schriftelijke kennisgeving van de nieuwe Algemene Voorwaarden aan Afnemer, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met recht, niet verbindend of uitvoerbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan en zal BENU een vervangende bepaling in de Algemene Voorwaarden opnemen die zoveel mogelijk zal aansluiten bij de bedoeling van de vervangen bepaling. 

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per brief, email en via de Website verstaan. 

Artikel 3 – Informatie 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BENU kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. BENU is dan ook niet aansprakelijk voor (programmeer/typ)fouten en/of onjuistheden op de Website en in andere van BENU afkomstige materialen/uitingen. Ook is BENU niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor (kleur)afwijkingen in afbeeldingen op de Website ten gevolge van het apparaat dat Afnemer gebruikt.

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling door Afnemer wordt afgerond in het bestelsysteem OVIS of via andere kanalen van BENU en nadat wordt voldaan aan de daarbij door BENU gestelde voorwaarden.

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Afnemer staat in voor de juistheid van de door haar ingevoerde gegevens. Indien blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Afnemer onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, heeft BENU het recht om de bestellingen van Afnemer te weigeren, of pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens van Afnemer zijn ontvangen of om de Overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding aan Afnemer verschuldigd te zijn.  

Artikel 5 – Registratie in OVIS 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Om gebruik te kunnen maken van de diensten die op de Website worden aangeboden en om bijvoorbeeld producten te bestellen bij BENU, dient Afnemer zich te registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. Afnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van onbeveiligde emailadressen en -accounts zoals hotmail en gmail in de zorg niet zijn toegestaan en maakt dan ook alleen gebruik van een beveiligde emailaccount zoals dat van ezorg.

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Na voornoemde registratieprocedure krijgt Afnemer binnen twee werkdagen een activeringsmail waarmee de registratie kan worden voltooid.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  Als Afnemer wil inloggen, moet hij op de website zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoeren en vervolgens de code op de wijze zoals Afnemer heeft aangegeven tijdens de registratieprocedure. Deze code voert Afnemer – binnen de gestelde periode – in zodat hij kan inloggen op de Website.

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Afnemer garandeert dat hij zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord en de codes, op het portaal en op de telefoon van de twee-factor-authenticatie, strikt geheimhoudt. BENU mag er steeds van uitgaan dat een Afnemer die inlogt via de Website ook daadwerkelijk die Afnemer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Afnemer valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Afnemer. BENU is dan ook niet aansprakelijk voor schendig van voornoemde geheimhouding en/of gebruik van de account van Afnemer. Let op: Indien Afnemer als bestaande gebruiker in OVIS de twee-factor authenticatie (2FA) uit heeft staan, adviseert BENU dringend de 2FA weer aan te zetten. OVIS werkt alleen veilig als er gebruik wordt gemaakt van 2FA. 

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  Indien Afnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van derden c.q. onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en BENU daarvan in kennis te stellen, zodat BENU gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 6 – Uitvoering Overeenkomst 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Zodra de bestelling van Afnemer door BENU is ontvangen, stuurt BENU de producten, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zo spoedig mogelijk toe.

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  BENU is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  BENU zal in de meeste gevallen de producten die op een werkdag voor 17:00 uur zijn besteld, de volgende werkdag bij Afnemer of op het huisadres van diens klant (laten) leveren, voor zover de producten op voorraad zijn bij BENU en de transporteur geen onverwachte vertragingen oploopt. BENU laat de producten slechts op werkdagen – niet zijnde erkende feestdagen - leveren. De wijze van transport en de wijze van verpakken kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van BENU. BENU is daarnaast bevoegd een bestelling geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk door BENU worden gefactureerd.

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Afnemer kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens te late levering omdat het indicatieve leveringstermijnen betreft. 

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico van deze producten over op Afnemer.

 6. 6.
  6.
  6.
  6.
  6.
  BENU is gerechtigd om in overleg met Afnemer een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product niet meer leverbaar is of op korte termijn niet leverbaar is. 

 7. 7.
  7.
  7.
  7.
  7.
  BENU is gerechtigd en wordt in sommige gevallen door zorgverzekeraars verplicht (geanonimiseerde) klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren om de kwaliteit van geleverde producten en/of van haar dienstverlening te toetsen in het kader van een constante verbetercyclus van haar rol in de keten. Afnemer zal hieraan meewerken en ook haar klanten aansporen hieraan deel te nemen.  

 8. In geval van een herhaalbestelling evalueert Afnemer het effect van het eerder geleverde hulpmiddel bij de eindgebruiker in relatie tot het behandeldoel en het beoogd functioneren voordat eventueel wordt overgegaan tot een herhaalbestelling. Deze ervaringen en relevante vastgestelde veranderingen in de gezondheidssituatie en/of functioneren van de eindgebruiker dienen door de afnemer te worden geregistreerd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  BENU behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst geleverde producten voor, totdat 1) haar huidige en toekomstige vorderingen op Afnemer en 2) de huidige en toekomstige vorderingen van aan haar gelieerde vennootschappen, waardoor dan ook ontstaan, volledig zullen zijn voldaan.

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Afnemer doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot de door BENU geleverde en nog te leveren producten en zal geen beslag (laten) leggen op die producten.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  Afnemer moet alle vereiste maatregelen treffen om de geleverde producten te individualiseren en elke voorzorgsmaatregel nemen om het eigendomsrecht van BENU kenbaar te maken en te houden.

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Het eigendomsvoorbehoud van BENU gaat niet teniet als BENU haar vorderingen op Afnemer aan een derde overdraagt of als deze vorderingen door een derde worden voldaan.

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  Het is Afnemer niet toegestaan de door BENU geleverde en nog te leveren producten te bezwaren of hierop beperkte rechten te vestigen.

 6. 6.
  6.
  6.
  6.
  6.
  Het is Afnemer toegestaan om binnen de normale bedrijfsuitoefening de door BENU geleverde en nog te leveren producten te vervreemden, met dien verstande dat totdat Afnemer de producten heeft betaald BENU in de rechten treedt van Afnemer jegens haar afnemer. 

 7. 7.
  7.
  7.
  7.
  7.
  De vorderingen die Afnemer op haar afnemers verkrijgt, als gevolg van het vervreemden van de door Brocacef geleverde of nog te leveren producten, kunnen niet gecedeerd of verpand worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BENU. Het voorgaande verbod heeft goederenrechtelijke werking. Afnemer zal de hiervoor genoemde vorderingen aan BENU verpanden in de zin van artikel 3:239 BW als BENU hierom vraagt.

 8. 8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  BENU heeft het recht om de geleverde en nog te leveren producten zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, als: 
  a. Afnemer is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, uit welke hoofde dan ook; of 
  b. BENU gerede gronden heeft om te vrezen dat Afnemer zal tekortschieten in de nakoming van haar hiervoor vermelde verplichtingen.

 9. 9.
  9.
  9.
  9.
  9.
  Afnemer zal aan BENU alle medewerking verlenen om BENU in de gelegenheid te stellen het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. Afnemer geeft bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BENU om, in alle gevallen waarin BENU haar eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, al die plaatsen te (laten) betreden waar de goederen van BENU zich dan zullen bevinden en die goederen terug te halen. 

Artikel 8 – Retourzendingen 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Het is Afnemer niet toegestaan de door BENU geleverde producten te retourneren, tenzij: 
  a. BENU hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; 
  b. de producent of importeur een vergoedingsregeling hanteert voor (bijna) vervallen producten, die op BENU én Afnemer van toepassing is.  
  De in dit artikel sub b bedoelde vergoedingsregeling is in geen enkel geval van toepassing op speciaal voor Afnemer bestelde producten zoals op maat gemaakte producten, gesteriliseerde producten en reeds in gebruik genomen producten. 

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Afnemer dient de te retourneren producten vooraf bij BENU aan te melden en dient deze producten uitsluitend in onbeschadigde originele verpakking in een verzenddoos terugzenden. Het staat Afnemer niet vrij de te retourneren producten in een envelop retour te zenden omdat de kans op beschadiging dan te groot is. 

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  BENU zal onterecht of foutief geretourneerde producten niet vernietigen en niet crediteren, maar wel naar Afnemer terugzenden. De kosten van terugzending komen voor rekening van Afnemer. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten / geheimhouding 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Afnemer verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde producten rusten, en op de daarbij eventuele behorende documenten, programmatuur en dergelijke, te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten. 

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Afnemer zal BENU zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten in verband met de geleverde producten, waarvan Afnemer kennis krijgt.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  Vertrouwelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsinformatie van BENU die aan Afnemer is verstrekt, zal Afnemer niet openbaar maken op welke wijze dan ook. 

Artikel 10 – Declaraties bij zorgverzekeraars 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Afnemer staat ervoor in dat aan zijn bestelling voor of namens zijn patiënten een rechtsgeldig voorschrift van een gekwalificeerde zorgprofessional ten grondslag ligt (al dan niet door haarzelf opgesteld). BENU controleert slechts of de voorgeschreven middelen adequaat en doelmatig zijn aan de hand van het door Afnemer meegestuurde zorgplan, verwijzing en voorschrift. Deze doelmatigheidstoets wordt door BENU gedaan op verzoek van de zorgverzekeraar. In geval van twijfel neemt BENU contact op met Afnemer. BENU controleert het voorschrift en het zorgplan verder niet en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de correctheid van de inhoud van het voorschrift en het zorgplan. 

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Het grootste gedeelte van de op de Website opgenomen producten kunnen door BENU op de reguliere basiszorgverzekeringen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar van de patiënt van Afnemer. Dit kan echter verschillen per zorgverzekeraar. Afnemer dient zelf na te gaan of de producten vergoed worden door de zorgverzekeraar van de eindgebruiker. 

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  BENU zal de door Afnemer bestelde producten bij de zorgverzekeraar van de patiënten van Afnemer proberen te declareren. Op het moment dat de bestelde producten niet door BENU gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar of op het moment dat de zorgverzekeraar niet of niet tijdig tot betaling overgaat, kan BENU besluiten om ofwel de bestelling te weigeren of om van Afnemer volledige betaling van de door haar bestelde producten te verlangen. In dat laatste geval zal BENU de bestelde producten aan Afnemer factureren. Na ontvangst van de factuur is Afnemer verplicht binnen de fatale betalingstermijn van 30 dagen de factuur alsnog te voldoen.  Bij niet tijdige betaling is Afnemer over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente alsmede de aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 400,--.

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Elke factuur opgesteld door BENU of voor rekening van BENU zal als aanvaard door Afnemer worden beschouwd, behoudens protest geformuleerd door Afnemer per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Het protest schorst in geen geval de betalingsverplichting van Afnemer. 

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  BENU is steeds bevoegd al hetgeen zij, of een aan haar gelieerde vennootschap, aan Afnemer is verschuldigd te verrekenen met hetgeen Afnemer aan BENU of een aan haar gelieerde vennootschap is verschuldigd. Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 

 6. 6.
  6.
  6.
  6.
  6.
  In geval van niet tijdige betaling heeft BENU het recht de uitvoering van alle (toekomstige) Overeenkomsten en bestellingen van Afnemer op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht op opzegging en ontbinding van de Overeenkomst.

 7. 7.
  7.
  7.
  7.
  7.
  Onverminderd haar overige bevoegdheden is BENU gerechtigd om in geval van twijfel aan de kredietwaardigheid van Afnemer het stellen van zekerheid voor de betaling, dan wel vooruitbetaling van de leveringen aan Afnemer te verlangen. 

Artikel 11 – Garantie en conformiteit 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Afnemer is ermee bekend dat BENU niet zelf producten vervaardigd, maar slechts als leverancier van die hulpmiddelen optreedt. BENU kan derhalve niet instaan voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten. 

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Afnemer zal de door BENU geleverde producten onmiddellijk na ontvangst inspecteren. Gebreken aan de producten (klachten) worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, schriftelijk of per e-mail bij BENU gemeld. Klaagt Afnemer niet binnen 14 dagen, dan kan Afnemer geen beroep meer doen op het eventuele feit dat het betreffende product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  Indien BENU de klacht gegrond acht, worden na overleg met Afnemer de relevante producten hersteld of vervangen. Afnemer heeft in geen geval geen recht op schadevergoeding.

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Het geleverde goed wordt in ieder geval aangemerkt als deugdelijk indien Afnemer deze in gebruik heeft genomen.

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  Een klacht geeft Afnemer niet het recht de levering van goederen in het geheel of ten dele te weigeren dan wel de op haar rustende betalingsverplichtingen op te schorten.

 6. 6.
  6.
  6.
  6.
  6.
  Afnemer dient BENU in gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken en hiertoe alle medewerking te verlenen. Indien Afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van Afnemer op BENU.  

Artikel 12 – Klachtenprocedure 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Indien Afnemer een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van BENU, dan kan hij bij BENU telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De daarvoor van toepassing zijnde contactgegevens zijn onder het kopje “Contactgegevens” vermeld onderaan deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 13 – Persoonsgegevens / bewaarplicht medisch dossier 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  In de uitoefening van de Overeenkomst kunnen Partijen persoonsgegevens uitwisselen zoals naam en medische indicatiegegevens. Partijen verwerken deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden en met eigen middelen en zijn om die reden aan te merken als individuele verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)./

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Als Partijen persoonsgegevens uitwisselen, dragen zij zorg voor afdoende informatiebeveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van die persoonsgegevens te waarborgen. Afnemer is in ieder geval verplicht om de bestelling van niet meer medische gegevens te voorzien dat strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  Afnemer is primair verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan haar klanten ter zake de zorg aan die klanten waaronder het voorschrijven, beheer en het gebruik van de hulpmiddelen, en de uitvoering ter zake de rechten van de klanten. Afnemer is in de rol van zorgaanbieder daarbij ook verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het medisch dossier gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn(en). BENU is slechts een leverancier en zal daarom geen medisch dossier bewaren, uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om aan haar fiscale en/of administratieve verplichting te voldoen. Op het moment dat BENU – om welke reden dan ook – een medisch dossier moet tonen aan een klant of aan een autoriteit (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), zal Afnemer op eerste verzoek van BENU het medisch dossier aanleveren. 

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  Partijen zullen elkaar de noodzakelijke inlichtingen verstrekken en medewerking verlenen om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving door de andere Partij mogelijk te maken.

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  Als één van de Partijen kennisneemt van een beveiligingsincident dat betrekking heeft op de persoonsgegevens die afkomstig zijn van de andere Partij, meldt zij dit zonder onredelijke vertraging aan die Partij. Voor BENU kan dit via het e-mailadres avg@benudirect.nl of info@declacare.nl en voor Afnemer kan dit via het emailadres dat op de Website is geregistreerd of anderszins bij BENU bekend is.

 6. 6.
  6.
  6.
  6.
  6.
  In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn of haar privacyrechten zoals bedoeld in de AVG, richt aan één van de Partijen, zal de Partij het verzoek zelfstandig afhandelen als het verzoek verband houdt met een verwerking waarvoor die Partij zelfstandig verantwoordelijke is. Als het verzoek verband houdt met een verwerking waarvoor de andere Partij zelfstandig verantwoordelijk is, zal de aangeschreven Partij het verzoek direct doorsturen aan de andere Partij.

 7. 7.
  7.
  7.
  7.
  7.
  Als Partijen, ondanks het voorgaande, toch als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden aangemerkt, treden Partijen onverwijld in overleg om hun gezamenlijke verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vast te leggen.

Artikel 14 – Opzegging, ontbinding en opschorting van de Overeenkomst 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Naast de wettelijke mogelijkheden, is BENU bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder enige (schade)vergoeding aan Afnemer verschuldigd te zijn als Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, (stille) surseance van betaling is verleend, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing is geworden, Afnemer anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen of over delen daarvan heeft verloren, of indien Afnemer buiten faillissement of (stille) surseance haar schuldeisers een akkoord heeft aangeboden of stappen heeft ondernomen teneinde haar schulden te reorganiseren, of indien Afnemer haar bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd; 

Artikel 15 – Overmacht 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  In het geval van overmacht heeft BENU het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, te ontbinden, en/of op te schorten zonder dat Afnemer uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Onder “overmacht” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van BENU onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, beperkende maatregelen van zorgverzekeraars, brand, epidemieën, staking, onlusten, inbeslagneming, onderbreking van de productie, gebreken in of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen, energie en/of ICT diensten, stremmingen in het vervoer en geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers.

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  BENU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat BENU zijn verplichtingen had moeten nakomen.  

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  BENU is aansprakelijk voor directe schade die door Afnemer wordt geleden als rechtstreeks gevolg van een aan BENU toerekenbaar gebrek in de door haar geleverde prestatie.
 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  BENU is echter niet aansprakelijk voor:
  a. door Afnemer geleden schade ten gevolge van door BENU aan Afnemer geleverde producten afkomstig van derden;
  b. indirecte schade (waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, verlies van data, gederfde omzet en/of winst en geleden productieverliezen).

 3. 3.
  3.
  3.
  3.
  3.
  De aansprakelijkheid van BENU zal niet verder reiken dan het bedrag dat in het concrete geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BENU, vermeerderd met het in het voorkomende geval door BENU te betalen eigen risico. Als en voor zover BENU geen aanspraak kan maken op uitkering onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van BENU beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde prestatie met een maximum van € 10.000,00.

 4. 4.
  4.
  4.
  4.
  4.
  BENU zal ervoor zorgen dat zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd is voor haar aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van Afnemer zal BENU een verzekeringscertificaat aan Afnemer overhandigen.

 5. 5.
  5.
  5.
  5.
  5.
  De in leden 1 tot en met 3 van dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als de door Afnemer geleden schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BENU.

 6. 6.
  6.
  6.
  6.
  6.
  De in leden 1 tot en met 3 van dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van BENU en de door haar ingeschakelde derden/hulppersonen.

 7. 7.
  7.
  7.
  7.
  7.
  Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BENU dient binnen drie (3) maanden nadat Afnemer kennis heeft of had moeten hebben van het ontstaan van de schade schriftelijk bij BENU te zijn gemeld, bij gebreke waarvan deze vordering komt te vervallen.

 8. 8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  BENU kan Afnemer verplichten om de producten die zij van BENU heeft afgenomen en in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren uit de markt te nemen (een zogenoemde recall-actie). Alle daaruit voor Afnemer voorvloeiende kosten blijven voor rekening van Afnemer tenzij voornoemd gebrek het gevolg is van een aan BENU toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. 

Artikel 17 – Slotbepalingen 

 1. 1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  Op alle aanbiedingen van BENU, de tussen BENU en Afnemer gesloten Overeenkomsten en leveringen van BENU, de Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen, is Nederlands recht van toepassing. 

 2. 2.
  2.
  2.
  2.
  2.
  Alle geschillen tussen BENU en Afnemer, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden Nederland, locatie Utrecht. 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten van BENU vragen, klachten of opmerkingen hierover hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

BENU Direct B.V.
Straatweg 2
3604 BB Maarssen
T: 0800 – 0202 098
E: avg.hulpmiddelen@benu.nl
KvK: 32075541

Declacare B.V.
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
T: 010-5938127
E: info@declacare.nl
KVK: 24369282

De algemene voorwaarden voor consumenten vindt u hier.