Privacy statement BENU

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per april 2024

Dit Privacy Statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij deze verwerken. Dit statement is van toepassing op:

 • Alle voormalige, bestaande en potentiële klanten van BENU en/of hun vertegenwoordigers;
 • Iedereen die een medicijn of een ander product koopt of afhaalt bij BENU of via één van de online BENU-platforms, of dat nu persoonlijk is of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een manager, tussenpersoon, wettelijk vertegenwoordiger, operationeel medewerker);
 • Personen die geen klant van BENU zijn, zoals sollicitanten of andere zorgverleners.

Met ‘BENU’, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen wij in dit privacy statement:

 • BENU Apotheken B.V. (KvK 30166253) – farmaceutische zorg;
 • BENU Direct B.V. (KvK 32075541) – hulpmiddelenzorg;
 • Apotheken die zich presenteren onder de naam en uitstraling van BENU en waarin BENU Nederland B.V. (KvK 30094693) een (indirect) belang heeft of waarmee zij een franchiseovereenkomst heeft gesloten.

Als laatste willen wij u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook ons Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er wellicht aanpassingen zijn, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Bovenaan dit statement staat welke versie het betreft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie die ons iets over u vertelt of die wij aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, BSN en IP-adres. Gegevens over uw medicijngebruik en/of uw gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Dergelijke gegevens zijn zeer privacygevoelig en mogen alleen voor specifieke doeleinden verwerkt worden. De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw (bijzondere) persoonsgegevens zijn o.a. de overeenkomst die wij met u hebben, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ), de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), de Geneesmiddelenwet (GW), het Burgerlijk Wetboek (BW) en privacywetgeving.

Wat betekent verwerken?

Met verwerken bedoelen wij alles wat wij met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerkt BENU?

Komt u voor het eerst in onze apotheek of bestelt u voor het eerst een hulpmiddel, dan hebben wij enkele basisgegevens van u nodig. Zo vragen wij om uw contactgegevens, verzekeringsgegevens en uw Burgerservicenummer. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen, de geleverde producten en/of diensten te declareren bij uw zorgverzekeraar en in het geval van de apotheek om conform wettelijke eisen u te identificeren voordat wij een farmaceutische behandelrelatie met u aangaan. 

Levert u of uw zorgverlener vervolgens een recept of voorschrift bij ons in dan ontstaat er een overeenkomst waarin wij de verplichting aangaan om u genees- en/of hulpmiddelen te leveren en ervoor te zorgen dat u deze veilig kan gebruiken. Om dit te kunnen doen hebben wij enkele gezondheidsgegevens van u nodig, zoals contra-indicaties, intoleranties, chronische ziektes, geneesmiddelhistorie en eventuele andere persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het door u af te halen genees- en/of hulpmiddel. Wilt u meer informatie over waarom bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, stel deze vraag dan gerust aan uw BENU apotheek of BENU hulpmiddelenleverancier. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens, zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, datum inschrijving en uitschrijving, inloggegevens, woonplaats, geslacht, Burgerservicenummer, e-mailadres. 
 • Financiële gegevens, zoals facturen, creditnota's, betaalgedrag, declaraties, machtigingen, derde betalers en de producten en diensten die u bij BENU afneemt.
 • Verzekeringsgegevens, bij wie u verzekerd bent en hoe u (aanvullend) verzekerd bent.
 • Aankoop- en transactiegegevens, zoals op welke datum u een bepaald product heeft gekocht of deelgenomen heeft aan een actie.
 • Socio-demografische gegevens, zoals of u bent getrouwd en kinderen heeft.
 • Gegevens over uw zorgverleners, zoals wie uw huisarts is.
 • Gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer en de pagina's die u op de website of in de apps van BENU bezoekt;
 • Marketingvoorkeuren, bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen of onze nieuwsbrief.
 • Gegevens over uw situatie en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons callcenter, online een enquête invult of bijvoorbeeld een AVG-verzoek bij ons indient. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze websites of apps of doordat u een koppeling heeft gemaakt met een social media-account.
 • Audiovisuele gegevens, zoals bewakingsbeelden gemaakt bij onze bedrijfslocaties, of opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice. Wij gebruiken de opnames als er iets misgaat. In dat geval bekijken wij beelden terug of luisteren wij achteraf de gesprekken terug. Wij bewaren gesprekken en opnames voor trainingsdoeleinden, analyses en fraudebestrijding niet langer dan noodzakelijk.
 • Uw reacties op social media: wij zijn actief op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en YouTube. Wij volgen berichten over BENU die voor iedereen toegankelijk zijn en ons social-team reageert als het nodig is.
 • Bijzondere persoonsgegevens medicijnen
  Naast de bovenstaande basisgegevens verwerken wij ook gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens die wij verzamelen en vastleggen indien dat noodzakelijk is voor uw farmaceutische behandeling. Denk hierbij aan:
  • therapie-/behandel-/medicijngegevens;
  • indicaties/reden van voorschrijven;
  • contra-indicaties, allergieën en intoleranties;
  • laboratoriumuitslagen;
  • gegevens over uw zorgverleners, zoals wie uw huisarts of medisch specialist is.
 • Bijzondere persoonsgegevens hulpmiddelenzorg
  Bestelt u een hulpmiddel dan hebben wij naast de eerdergenoemde basisgegevens ook de volgende gezondheidsgegevens per hulpmiddelencategorie van u nodig:
  • Incontinentiemateriaal/afvoerend materiaal: medische indicatie, medische historie en medicatiegebruik.
  • Diabetes: medische indicatie, insuline en gebruikte medicatiegebruik.
  • Stoma: (primaire) medische indicatie, chronisch of langdurig gebruik, soort stoma, verbruik van materiaal en/of accessoires, problemen met materiaal.
  • Voeding: reden van dieetpreparaat aanvraag, medicatiegebruik, komt u bij een trombosedienst?
  • Wond: medische indicatie, verbruik van materiaal, problemen met materiaal.

Uw specifieke situatie kan ervoor zorgen dat wij meer (medische) gegevens nodig hebben, wij zullen dit aangeven tijdens een eerste gesprek. U heeft altijd het recht om gegevens niet aan ons te verstrekken. Vindt u het onwenselijk om iets met ons te delen? Geef dit dan aan. Wij kunnen dan aan u laten weten waarom wij die gegevens nodig hebben en welke gevolgen het niet verstrekken daarvan heeft voor het leveren van onze producten en diensten. (Zie hierna: Gebruik maken van uw rechten?).

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens via andere zorgverleners, bijvoorbeeld omdat zij het recept of voorschrift naar ons opsturen of omdat zij namens u een bestelling bij ons plaatsen. In andere gevallen verstrekt u de gegevens rechtstreeks aan ons. Levert u een recept of voorschrift bij ons in, dan zullen wij in veel gevallen het Landelijk Schakelpunt raadplegen. Dit is een landelijk ICT-netwerk waarmee uw gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden voor andere zorgverleners in Nederland. Dit mag alleen indien u daar toestemming voor heeft gegeven (zie hierna het kopje: Medische gegevens delen via het Landelijk Schakel Punt?).

Wij ontvangen ook informatie van u als u deze informatie aan ons geeft, bijvoorbeeld als u zich bij ons inschrijft of met ons contact opneemt via één van onze apotheken of via onze website of als wij met u een overeenkomst aangaan. 

Wij maken daarnaast ook gebruik van gegevens die kunnen worden opgevraagd bij openbare bronnen zoals een kadaster, handelsregister, verenigingen-register, COV-controle (controle op verzekering) en de media. Verder maken wij gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden verstrekt door andere bedrijven.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

 • om uitvoering te geven aan de behandelovereenkomst of een andere overeenkomst die u met ons aangaat;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. dossier- of administratieplicht);
 • voor ons ‘gerechtvaardigd bedrijfsbelang’. Hierbij verwerken wij gegevens om goede commerciële banden met al onze klanten en andere betrokken partijen te onderhouden, onze producten en diensten te verbeteren, om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid van uw geneesmiddelgebruik en onze bedrijfsvoering te bewaken;
 • voor het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.  

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

Administratie
Wij verwerken de eerdergenoemde gegevens voor onze interne administratie zodat wij u op efficiënte wijze van dienst kunnen zijn en kunnen voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een financiële administratie (7 jaar). Daarnaast heeft uw zorgverzekeraar de wettelijke bevoegdheid om materiële controles bij ons uit te voeren.

Wanneer u zich registreert in een van apotheken, zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen om uw identiteit vast te stellen en een dossier voor u aan te maken (BSN, geboortedatum (en plaats), woonplaats en geslacht). Daarnaast hebben wij ook uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om contact met u op te kunnen nemen. 

Levering van producten en diensten
Wij gebruiken uw gegevens om u kwalitatieve hulpmiddelen, geneesmiddelen, zorg en eventuele andere door u afgenomen producten en diensten te kunnen leveren. Zo hebben wij gegevens van u nodig voorafgaand aan de uitvoering van de Gezondheidscheck als u die dienst bij ons afneemt. Daarnaast analyseert de apotheker uw gegevens regelmatig om u te kunnen adviseren over uw geneesmiddelgebruik en risico’s voor uw gezondheid te signaleren. Alle geautomatiseerde geneesmiddelbewaking of medische / farmaceutische analyses die uitgevoerd worden, zijn gebaseerd op wetenschappelijke normen en richtlijnen. 

Bestelt u een medisch hulpmiddel, of doet uw zorgverlener dit namens u, dan moet er in veel gevallen een intakegesprek plaatsvinden. Dit vloeit voort uit de afspraken die wij maken met zorgverzekeraars en branchenormen voor hulpmiddelenzorg. Het intakegesprek wordt uitgevoerd door een verpleegkundige.

Facturatie en declaratie
Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om de door u afgenomen genees- of hulpmiddelen in rekening te brengen bij u of uw zorgverzekeraar. Voor de meeste genees- en hulpmiddelen geldt dat wij die rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit scheelt u tijd en moeite. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u hier voorafgaand over informeren.

Verbetering van onze producten en diensten
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te kunnen verbeteren en om onze dienstverlening steeds zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw veranderende behoeften. Uiteraard houden wij hierbij rekening met uw privacy en passen wij zoveel als mogelijk pseudonimisering/anonimisering toe. Bijvoorbeeld uw naam vervangen met een uniek klantnummer (bijv. klant: 12345). 

Wij investeren ook veel tijd in het opleiden, begeleiden en trainen van onze medewerkers. Zo werken wij o.a. met flexibele behandelteams (‘flying squads’) en organiseren wij regelmatig intercollegiale audits. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u bij BENU dezelfde zorg krijgt. 

Het beveiligen van uw persoonsgegevens
Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en rechtmatig verwerkt worden controleren wij regelmatig de acties die uitgevoerd zijn in onze informatiesystemen. Zo controleert bijvoorbeeld de beherend apotheker regelmatig de logging van het Apotheker Informatie Systeem (AIS - uw dossier). 

Daarnaast treffen wij ook technische maatregelen die de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw persoonsgegevens moeten waarborgen, denk aan het maken van back-ups en het versleutelen, anonimiseren of pseudonimiseren van uw persoonsgegevens. Daarnaast testen wij nieuwe software en software-updates uitvoerig voordat wij deze in gebruik nemen. Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens voor testdoeleinden indien dit absoluut noodzakelijk is voor het te behalen testresultaat. 

Het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering
Wij verwerken uw gegevens indien u een klacht, claim en/of vordering bij ons indient. Het kan ook zo zijn dat wij een klacht, claim en/of vordering bij u willen indienen. Ook in dat geval verwerken wij uw gegevens. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is (totdat de klacht, claim en/of vordering is afgehandeld).

Marketing en communicatie
Wij gebruiken uw contactgegevens om contact met u te onderhouden, service mails te versturen, u te benaderen over onze huidige producten en diensten die relevant zijn voor u en indien u daar toestemming voor heeft gegeven benaderen wij u ook met diensten en producten van derden of met een nieuwsbrief waarin winacties opgenomen kunnen zijn. U kunt zich via het mailbericht altijd uitschrijven voor dergelijke berichten (met uitzondering van service berichten). Wij maken ook gebruik van functionele, analytische en tracking cookies op onze website. Alle informatie hierover leest u in ons cookiebeleid

Klanttevredenheidsonderzoek
Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met BENU te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. BENU wil zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar is ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw gezondheidsgegevens.

Het voorkomen en herkennen van fraude
Het is voor iedereen belangrijk om fraude te voorkomen, detecteren en beperken. Vermoeden wij dat u frauduleuze handelingen heeft verricht, dan zullen wij een onderzoek starten en contact opnemen met de belanghebbenden, zoals uw voorschrijver of verzekeraar. Is vast komen te staan dat er sprake is van een frauduleuze handeling, dan zullen wij per geval afwegen of uw recht op privacy prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang (of die van een derde) om de frauduleuze handelingen kenbaar te maken bij een daartoe bevoegde instantie zoals de politie, zorgautoriteiten of toezichthouders. Indien wij ervoor kiezen om dit te melden bij de voorgaande bevoegde instanties, dan zullen wij u daar onverwijld van op de hoogte stellen, tenzij de wet of een bevel zich daartoe tegen verzet of omdat dit een eventueel vervolgonderzoek (vrijwel) onmogelijk maakt.

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens met als doel u en uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld identiteitsdiefstal, hacking of als iemand anders uw persoonsgegevens in handen heeft gekregen. Ook in een dergelijk geval zullen wij u daar onverwijld van op de hoogte stellen. 

Wetenschappelijk onderzoek en interne rapportages, wij anonimiseren, pseudonimiseren of aggregeren uw persoonsgegevens om deze te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van onze producten en diensten en interne rapportages voor het beheer van ons bedrijf.

Wanneer en met wie delen wij uw gegevens?

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De apothekers, apothekersassistenten en verpleegkundigen hebben een medisch beroepsgeheim. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker (en diens teamleden), uw medisch dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver, medisch specialist, hulpmiddelenleverancier en/of apotheker, onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of omdat er bijwerkingen optreden. 

Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met de volgende organisaties indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen en indien wij daarvoor een geldige grondslag hebben.

 • Aan de groothandel om rechtsreeks (binnen 24 uur) vanuit het distributiecentrum van de groothandel bij u te kunnen bezorgen. Wij geven alleen uw adresgegevens en het bestelde hulpmiddel door en hebben contractuele afspraken gemaakt met Brocacef B.V. om te borgen dat zij uw gegevens enkel voor leveringsdoeleinden mogen gebruiken. Ook hun medewerkers zijn contractueel gebonden aan geheimhouding.
 • Aan het BENU Expertise Centrum voor centrale ondersteuning van de lokale BENU apotheken op verzoek van die apotheken. Voor bijvoorbeeld de centrale uitvoering van medicatiebeoordelingen, de medicijnscan, de gezondheidsscan of de Astma/COPD inhalatiecoach.
 • Aan een bereidingsapotheek (bereidt o.a. geneesmiddelen op maat), een central filling apotheek (verpakt de geneesmiddelen o.a. voor herhaalrecepten), een GDS bedrijf (verzorgt de levering van ‘de Baxterrol’) en indien van toepassing andere specialistische apotheken (waaraan de overheid met betrekking tot de levering van geneesmiddelen aanvullende eisen heeft gesteld).
 • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio kan deze apotheek uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek (als waarnemer). Zo controleert de dienstapotheek of u het medicijn dat is voorgeschreven veilig kan gebruiken.
 • Fabrikanten van genees- en hulpmiddelen.
  Fabrikanten van genees- en hulpmiddelen hebben de wettelijke plicht om bijwerkingen te verzamelen en te registeren. Aangezien zij geen rechtstreekse relatie met u hebben wordt dit vaak via de zorgverleners georganiseerd. Wij delen deze informatie in beginsel alleen anoniem, maar het kan noodzakelijk zijn voor de specifieke bijwerkingenregistratie dat er enkele gegevens van u meegestuurd worden. Bijvoorbeeld uw geboortejaar, woonregio en/of geslacht. Deze informatie kan niet door de fabrikant aan u gekoppeld worden.
 • Wij delen uw contactgegevens binnen de verschillende BENU bedrijven. Zo beheren wij uw contactgegevens in een centraal klantenbestand. Alleen op die manier kunnen wij op een efficiënte wijze met u communiceren en toezien op de kwaliteit en actualiteit van uw contactgegevens. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw contactgegevens door BENU Nederland B.V. voor haar eigen gerechtvaardigde belangen als u daar een gegronde reden voor heeft. Wij bewaren uw contactgegevens in principe 3 jaar. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat u voor het laatst gebruik heeft gemaakt van onze producten of diensten.
 • Andere BENU apotheken. Het kan voorkomen dat er in clusterverband regionaal samengewerkt wordt met andere BENU apotheken en huisartsen, bijvoorbeeld in geval van waarneming of omdat de andere apotheek meer ervaring heeft met het verwerken van herhaalbestellingen of omdat de andere apotheek meer bezorgers of assistenten in dienst heeft. Wij werken ook met flexibele behandelteams, dit wil zeggen dat u niet altijd dezelfde personen zal aantreffen in uw apotheek. In alle gevallen blijft de beherend apotheker eindverantwoordelijk voor uw farmaceutische behandeling en de medewerkers die in de apotheek werkzaam zijn. Alle medewerkers van BENU en andere zorgverleners hebben een medisch beroepsgeheim en/of contractuele geheimhoudingsplicht.
 • Dienstverleners die voor BENU werken. Wanneer wij gebruikmaken van andere dienstverleners delen wij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Daarnaast sluiten wij altijd overeenkomsten met die partijen om te zorgen dat uw gegevens veilig, vertrouwelijk en rechtmatig verwerkt worden. Dienstverleners helpen ons onder meer met:
  • het leveren van onze diensten en activiteiten;
  • het verbeteren van onze producten en diensten;
  • het leveren van tijdelijk personeel of zelfstandige;
  • het beveiligen van onze communicatie en uw gegevens;
  • het ontwerpen en beheren van internettools en webapplicaties;
  • het verzorgen van marketingactiviteiten, of de communicatie met klanten;
  • financiële, juridische en technische ondersteuning;
  • het opstellen en ontwerpen van rapporten, statistieken, drukmaterialen en producten;
  • het plaatsen van advertenties in apps, op websites en op sociale media.
 • Justitiële/handhavende/toezichthoudende instanties zoals de politie, de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Autoriteit Persoonsgegevens, openbaar aanklagers en rechtbanken, indien wij een formeel verzoek ontvangen. In een dergelijk geval zullen wij u daar onverwijld over informeren, tenzij dit verboden wordt door de desbetreffende instantie of wettelijke norm.
 • Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft BENU aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen en hulpmiddelen aan u zijn verstrekt. Uw verzekeraar kan eveneens periodiek controles bij ons uitvoeren of de door u gedeclareerde middelen ook daadwerkelijk door ons geleverd zijn.
 • Wij delen uw gegevens ook met een financiële dienstverlener waarmee wij een overkomst gesloten hebben zoals Netpoint Group B.V. die onze particuliere facturatie en declaratie verzorgt voor apotheken en Pay.nl voor Benushop.nl.
 • In spoedeisende situaties kan BENU uw gegevens doorgegeven aan zorgverleners, bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Wij slaan uw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") op. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen of toegankelijk zijn buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hier sprake van is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. BENU zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het afsluiten van de standaard contractsbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld en het versleutelen van uw persoonsgegevens. 

Uw mijn-BENU omgeving

Via onze website(s) kunt u een mijn-account aanmaken. Met Mijn BENU heeft u altijd uw medicijnoverzicht, hulpmiddelen en dossier bij de hand, handig als u op reis gaat of als u naar het ziekenhuis moet. Ook kunt u in Mijn BENU zien of er een herhaalvoorstel beschikbaar is en kunt u het herhaalvoorstel goedkeuren of wijzigen. Daarnaast kunt u zich er aanmelden voor de BENU Gezondheidscheck maar bijvoorbeeld ook eenvoudig uw contactgegevens bijwerken.

De Mijn BENU-omgeving is gekoppeld aan de informatiesystemen van BENU. In die systemen beheren en bewaren wij uw gegevens (zie ook: ‘Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?’). Heeft u een vraag of verzoek met betrekking tot uw gegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Indien u langer dan 12 maanden geen gebruik meer maakt van de Mijn BENU-omgeving, wordt uw account automatisch geblokkeerd. U kunt uiteraard altijd weer een nieuw account aanmaken. Voor functionele vragen over de Mijn BENU-omgeving kunt u rechtstreeks contact opnemen met BENU.

Medische gegevens delen via het Landelijk Schakel Punt? 

Op www.volgjezorg.nl kunt u toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medicatiegegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener mag uw medische gegevens dan laten raadplegen door een andere zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dit nodig is voor uw behandeling. 

U moet voor iedere zorgverlener apart toestemming geven via www.volgjezorg.nl. Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dit in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bedenkt u dan wel dat uw medische gegevens dan niet meer te raadplegen zijn.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na deze periode kijken wij naar haalbare oplossingen zoals verwijderen of anonimiseren. BENU hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens m.b.t. de door u gebruikte medicijnen worden 20 jaar bewaard in uw medicatiedossier (vanaf laatste medicatieverstrekking).
 • Bijzondere persoonsgegevens die u verstrekt om een medisch hulpmiddel te bestellen (de intake) bewaren wij 7 jaar (vanaf laatste levering).
 • Niet bijzondere persoonsgegevens m.b.t. het leveren van producten en diensten bewaren wij 7 jaar o.a. voor klachtenafhandeling en wegens onze fiscale documentatieplicht.
 • Persoonsgegevens voor administratie doeleinden worden ook 7 jaar bewaard.
 • Persoonsgegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden worden 3 jaar bewaard.
 • Persoonsgegevens voor kwaliteits-, training en managementdoeleinden worden ook 3 jaar bewaard.

Uw persoonlijke situatie of die van uw familie kan verlangen dat wij uw gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld indien uw gegevens noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of het afhandelen van een klacht. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan zullen wij u daarover informeren. Hebben wij bepaalde gegevens niet meer nodig, dan zullen wij deze gegevens verwijderen of volledig anonimiseren (indien toegestaan).

Gebruik maken van uw privacy-rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u ook privacy-rechten. Die respecteren wij natuurlijk. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen wij uw vraag behandelen. Wij vragen u om uw verzoek in te dienen via het contactformulier op onze website. Indien u volledig op afstand een dergelijk verzoek indient, dan kan het zijn dat telefonisch contact met u opnemen om uw identiteit vast te stellen.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk (uiterlijk binnen één maand) op uw verzoek te reageren. Als wij meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten wij u weten hoeveel extra tijd wij nodig hebben en wat de reden voor de vertraging is.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan informeren wij u over de reden voor afwijzing. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Dit is het recht van personen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt u een voorbeeldoverzicht.
 • Recht op vergetelheid. Personen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar wist u dat u vaak niet alle persoonsgegevens kunt laten wissen?
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. 
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht inzake geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, bijvoorbeeld indien wij de gegevensverwerking baseren op een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Wij zullen uw bezwaar onderzoeken en beoordelen of het verwerken van uw persoonsgegevens ongewenste gevolgen voor u heeft, waardoor wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens moeten stoppen.
 • Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken? 

Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houdt u er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is als u eerst toestemming heeft gegeven. U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via onze online contactformulieren of in de apotheek.

Sollicitaties

De door u verstrekte gegevens worden enkel door ons verwerkt om te beoordelen of uw profiel/werkervaring aansluit op onze behoeftes. Indien noodzakelijk delen wij de door uw verstrekte gegevens binnen de verschillende BENU bedrijven en/of onze andere bedrijfsonderdelen binnen de Brocacef Groep waarvan de BENU bedrijven onderdeel uitmaken. Uiteraard verstrekken wij uw gegevens niet aan andere bedrijven buiten de Brocacef Groep. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het sollicitatieproces, waarna wij uw gegevens na een jaar zullen verwijderen. Wij bewaren uw gegevens alleen langer indien u daarvoor toestemming geeft.

Het is mogelijk dat wij in aanvulling op de door u verstrekte gegevens, zelf onderzoek doen naar uw achtergrond op bijvoorbeeld social media kanalen of andere openbare bronnen op het internet. Indien dit het geval is, zullen wij dit vermelden in de door ons uitgeschreven vacature. Doet u een open sollicitatie, dan zullen wij u voorafgaand aan het onderzoek daarover informeren.

Contact  

Bent u ontevreden over de wijze waarop BENU met uw gegevens omgaat? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om dit te bespreken. BENU neemt klachten zeer serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling voor BENU apotheken en voor hulpmiddelenzorg.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail: dpo@brocacef.nl). Komt u er niet uit met de Functionaris Gegevensbescherming? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail dpo@brocacef.nl.