Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BENU

Versie: augustus 2022

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van BENU en/of een bestelling plaatst bij BENU bijvoorbeeld via BENU.nl en BENUShop.nl en bevatten belangrijke informatie voor u als klant. 

Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment kunt teruglezen.

Algemeen deel

Artikel 1. Definities

 1. 1.

  BENU: met BENU bedoelen we in deze Algemene Voorwaarden:

 • BENU Nederland B.V. (KvK 30094693);
 • BENU Apotheken B.V. (Kvk 30166253); farmaceutische zorg
 • BENU Direct B.V. (Kvk 32075541) hulpmiddelenzorg;
 • Retail E-commerce B.V. (Kvk 70302456) BENUShop;
 • apotheken die zich presenteren onder de naam en uitstraling van BENU en waarin BENU Nederland B.V. een (indirect) belang heeft of waarmee BENU Nederland B.V. een franchiseovereenkomst heeft gesloten;
 • Als in het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden BENU wordt genoemd, worden voornoemde entiteiten zowel afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld. Als in het specifieke gedeelte BENU wordt genoemd, geldt dit alleen voor de entiteit die de dienst uitvoert. 
 1. 2.

  Website: de website BENU.nl en BENUshop.nl alle bijbehorende subdomeinen.

 2. 3.

  Consument: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met BENU en/of zich geregistreerd heeft op de website. Consument wordt in de Algemene Voorwaarden uitsluitend in mannelijke vorm aangeduid maar geldt uiteraard voor alle natuurlijke personen.

 3. 4.

  Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen BENU en Consument. 

 4. 5.

  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden (zowel het algemene gedeelte als de specifieke delen).

 5. 6.

  Schriftelijk: communicatie per brief, email en via de Website.

Artikel 2. Algemene Voorwaarden

 1. 7.

  Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en specifieke delen. Het algemene deel is altijd van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen en maakt daarvan onderdeel uit. De specifieke delen zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen die voldoen aan de beschrijving die is opgenomen in dat specifieke deel.

 2. 8.
  Als bepalingen uit de specifieke delen strijdig zouden zijn met bepalingen uit het algemene deel, dan gaat het bepaalde in het specifieke deel voor.

 3. 9.

  BENU behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Na Schriftelijke kennisgeving van de nieuwe Algemene Voorwaarden, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. Als de Algemene Voorwaarden zodanig worden gewijzigd dat sprake is van een wezenlijke afwijking van de toegezegde prestatie, dan kan Consument de Overeenkomst ontbinden als Consument zich niet kan vinden in deze wezenlijke wijziging.

 4. 10.

  Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met recht, niet verbindend of uitvoerbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan en zal BENU een vervangende bepaling in de Algemene Voorwaarden opnemen die zoveel mogelijk zal aansluiten bij de bedoeling van de vervangen bepaling.

Artikel 3. Prijzen

 1. 1.

  Alle prijzen die door BENU worden genoemd, zijn inclusief BTW en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

 2. 2.

  Als door BENU verzendkosten in rekening worden gebracht, zal dit duidelijk voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. 1.

  De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van BENU en het voldoen aan de daarbij door BENU gestelde voorwaarden.

 2. 2.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BENU niet. Als de prijs van een product of dienst afwijkt van de prijs die Consument normaal zou mogen verwachten, dan is sprake van een kennelijke fout. 

 3. 3.

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 4. 4.

  Als Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BENU zo spoedig als mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 5. 5.

  Consument staat in voor de juistheid van de door hem ingevoerde gegevens en Consument staat ervoor in dat hij niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Consument stelt BENU direct op de hoogte als er een wijziging plaatsvindt in de gegevens.Als blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Consument onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, heeft

 6. 6.

  BENU het recht om de bestellingen van Consument te weigeren, of pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens van Consument zijn ontvangen of om de Overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding aan Consument verschuldigd te zijn.

Artikel 5. Registratie

 1. 1.

  Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Consument zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

 2. 2.

  Consument moet zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. BENU is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Consument die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Consument is. Alles wat gebeurt via het account van Consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Consument.

 3. 3.

  Als Consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dan zal hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord wijzigen en/of BENU daarvan in kennis te stellen, zodat BENU gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst en levering van producten

 1. 1.

  BENU neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

 2. 2.

  Alle producten worden geleverd en alle diensten worden uitgevoerd door BENU, niet door of vanwege een individuele medewerker. BENU heeft het recht om diensten te laten uitvoeren door een door BENU aan te wijzen derde en BENU behoudt zich het recht voor om zelf te wijze van transport en de verpakking te bepalen.

 3. 3.

  Zodra een bestelling van Consument of een (herhaal)recept door BENU is ontvangen, stuurt BENU de producten zo spoedig mogelijk toe op de door BENU op de Website aangegeven wijze en in het specifieke deel van deze Algemene Voorwaarden. BENU laat de producten slechts op werkdagen – niet zijnde erkende feestdagen - leveren. Voornoemde levertermijn is geen fatale termijn en is mede afhankelijk van de door BENU gekozen transporteur. 

 4. 4.

  BENU is bevoegd een bestelling geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk door BENU worden gefactureerd.

 5. 5.

  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument.

 6. 6.

  Als een product op verzoek van Consument door BENU is besteld en/of is bereid, dan is Consument verplicht het product te betalen tenzij BENU het product aan een andere consument kan verstrekken.

 7. 7.

  Als BENU een product niet binnen de door BENU aangegeven termijn kan leveren, stelt zij Consument daarvan in kennis en stelt een nieuwe leveringstermijn voor. Consument kan uiterlijk binnen 48 uur na kennisgeving van BENU de Overeenkomst kosteloos ontbinden als Consument het niet eens is met de nieuwe leveringstermijn. 

 8. 8.

  Als een product niet meer leverbaar is of op korte termijn niet leverbaar is, kan BENU in overleg met Consument een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit leveren. Als de Consument en BENU geen overeenstemming bereiken over een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit, dan is Consument gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 9. 9.

  In geval van ontbinding zoals beschreven in lid 8 en 9 betaalt BENU het bedrag dat Consument heeft betaald, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug. BENU gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat Consument heeft gebruikt.

 10. 10.

  Als een product door BENU in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de verkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als het product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan BENU wordt teruggegeven.

Artikel 7. Betaling + betalingsvoorwaarden

 1. 1.

  Als Consument een bestelling plaatst bij BENU dan krijgt BENU een vordering op Consument. Dit betekent dat Consument deze bestelling aan BENU moet betalen via de door BENU op haar Website aangegeven betaalmethoden en binnen de op de Website aangegeven betalingstermijn. BENU is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Het staat BENU eveneens vrij om de incasso van haar vorderingen uit handen te geven of over te dragen aan door BENU aan te wijzen derden.

 2. 2.

  Als tussen de zorgverzekeraar van Consument en BENU afspraken zijn gemaakt op grond waarvan de zorgverzekeraar een gedeelte van de vordering van BENU op Consument voldoet, wordt de vordering van BENU op Consument met dat bedrag verminderd. Als de zorgverzekeraar van Consument niet tot betaling overgaat, kan BENU alsnog van Consument verlangen dat hij de vordering voldoet. Consument is dan gehouden de vordering te voldoen binnen 14 dagen nadat BENU een betalingsverzoek aan Consument heeft gezonden.

 3. 3.

  Als Consument niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en ook niet tot betaling overgaat nadat hij door BENU een betalingsherinnering heeft ontvangen, dan kan BENU de vordering op Consument verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en (wettelijke) rente.

 4. 4.

  Bezwaren tegen de hoogte van de vordering schorten de betalingsverplichting van Consument niet op. 

Artikel 8. Conformiteit

 1. 1.

  BENU zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 2. 2.

  Consument is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het product en/of na uitvoering van de dienst te controleren of het geleverde product en/of de uitgevoerde dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. 

 3. 3.

  Als het afgeleverde product en/of de uitgevoerde dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan moet Consument binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijze had moeten ontdekken BENU daarvan in kennis te stellen.

 4. 4.

  Als BENU de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument het relevante product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument betaalde prijs voor het product (en eventueel verzendkosten als de gehele bestelling niet voldoet aan de Overeenkomst). Het bepaalde in dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 9. Herroepingsrecht (uitsluitend bij koop op afstand)

 1. 1.

  Als de Overeenkomst op afstand is gesloten bijvoorbeeld via de Website en het herroepingsrecht geldt (het herroepingsrecht is niet uitgezonderd in lid 6 van de artikel), dan heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Consument. Worden bestelde producten van één bestelling op verschillende momenten bezorgd? Dan gaat de herroepingstermijn in op de dag na ontvangst van het laatste product van dezelfde bestelling.

 2. 2.

  Op het moment dat Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product binnen de herroepingstermijn met alle geleverde toebehoren en – voor zover mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BENU retourneren. Consument maakt hierbij gebruik van het door BENU verstrekte herroepingsformulier en de door BENU gegeven instructie. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 3. 3.

  Tijdens de herroepingstermijn en tot en met de retourzending moet Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. In geen geval mag de verzegeling worden verbroken als Consument gebruik wil (kunnen) maken van zijn herroepingsrecht. Als het product geen verzegeling bevat, mag Consument het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om te kunnen vaststellen wat de aard, de kenmerken en de werking van het product zijn. Is de waarde van het product gedaald als gevolg van het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan komt het bedrag van de waardevermindering voor rekening van Consument.

 4. 4.

  BENU betaalt het bedrag dat Consument voor de producten heeft betaald – verminderd met de eventuele waardevermindering zoals bedoeld in lid 3 – zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door BENU van alle retour gezonden producten.

 5. 5.

  BENU gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat Consument heeft gebruikt.

 6. 6.

  Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die:

 • speciaal voor Consument zijn gemaakt;
 • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Denk hierbij aan gesteriliseerde producten, crèmes en tubes.

Daarnaast geldt het herroepingsrecht niet bij producten die worden verstrekt in het kader van gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU). Dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die op recept/voorschrift worden verkregen.

 1. 7.
  Als Consument de producten ondanks de uitsluiting van het herroepingsrecht toch aan BENU terugstuurt, dan betaalt BENU niets aan Consument terug.

Artikel 10. Retour

 1. Als de Overeenkomst niet op afstand is gesloten of als de herroepingstermijn uit het artikel hiervoor is verstreken, dan is het Consument niet toegestaan de door BENU geleverde producten te retourneren, tenzij
 • a. BENU hiervoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • b. BENU verzoekt aan Consument om het product retour te zenden. Dit verzoek kan onder andere worden gedaan door BENU omdat BENU de producten nog kan gebruiken en Consument deze niet meer gebruikt of wegens een recall. Een recall is een maatregel bestaande uit het terugroepen en verwijderen van producten in verband met een gesignaleerde (mogelijke) kwaliteitsafwijking of in verband met een geconstateerde afwijking in de veiligheid en/of (ver)werking van een artikel, waardoor het (mogelijk) niet de veiligheid en/of werking biedt die men mag verwachten. Als Consument een product mag retourneren op grond van dit lid en hiervoor kosten moet maken (bijvoorbeeld doordat Consument een product via Post NL moet verzenden) dan zal BENU de kosten voor deze externe partij dragen.

Artikel 11. Klachtenprocedure

 1. 1.

  Als Consument een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van BENU, dan kan hij bij BENU een klacht indienen. Informatie over hoe de klacht kan worden ingediend en bij wie, is opgenomen in de specifieke delen van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 12. Informatie

 1. 1.

  Uitingen van BENU, zoals op de Website maar ook in andere materialen, zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BENU kan alleen niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Ook is BENU niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen in afbeeldingen op de uitingen van BENU ten gevolge van het apparaat dat Consument gebruikt. BENU is dan ook niet aansprakelijk voor (programmeer/typ)fouten en/of onjuistheden in haar uitingen of (kleur)afwijkingen, tenzij BENU op grond van de wet aansprakelijk zou zijn.

 2. 2.

  De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die door BENU worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties en elke andere publicatie zijn alleen bedoeld als indicatieve informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. 1.

  Alle content (tekst, beeld, illustratie, data, et cetera) op de Website en uitingen van BENU maar ook de door BENU geleverde producten zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder een ander intellectueel eigendomsrecht van BENU of van andere derden (zoals leveranciers).

 2. 2.

  Zonder voorafgaande, Schriftelijke toestemming van BENU is kopiëren, verspreiding of publicatie van de intellectuele eigendommen van BENU in welke vorm dan ook verboden. BENU geeft eveneens geen toestemming om het intellectueel eigendom van derden te gebruiken of de auteursrechten te schenden.

 3. 3.

  Consument is verplicht voornoemde intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te maken op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. 1.

  BENU verwerkt de persoonsgegevens van Consument conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. 1.

  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. 2.

  Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee samenhangende (rechts)handelingen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland te Utrecht.

Specifieke delen

BENU Hulpmiddelenzorg

Artikel 16. Toepasselijkheid

 1. 1.

  Als producten en diensten worden geleverd of worden verricht die betrekking hebben op medische hulpmiddelen, dan geldt naast het algemene deel van de Algemene Voorwaarden ook dit specifieke deel. Dit specifieke deel ziet niet alleen op de levering van medische hulpmiddelen, maar ook op intakegesprekken met verpleegkundigen van BENU Hulpmiddelenzorg, automatische herhaalservice voor medische hulpmiddelen en de online herhaalservice voor medische hulpmiddelen. 

 2. 2.

  De producten en diensten die betrekking hebben op medische hulpmiddelen, worden uitgevoerd/verricht door BENU Direct B.V.

Artikel 17. Contactgegevens

 1. 1.

  BENU Direct B.V.
  Straatweg 2, 3604 BB Maarssen
  KvK: 32075541
  BTWnr: NL808003409B02
  U kunt contact opnemen met BENU Hulpmiddelenzorg via de contactpagina of via MIJN BENU(Direct). Let op: stuur geen vragen en/of gezondheidsgegevens naar het hoofdkantoor.

Artikel 18. Verzending 

 1. 1.

  Hoe de producten worden verzonden vanaf BENU Hulpmiddelenzorg naar Consument en via welke partij, is afhankelijk van het afleveradres van Consument. Als Consument de producten afgeleverd wil hebben op een adres in een postcodegebied waar een BENU Apotheek gevestigd is, zullen de producten via deze BENU Apotheek aan Consument worden gezonden. Als er geen BENU Apotheek gevestigd is, dan zal de verzending gaan via een door BENU ingeschakelde partij (zoals PostNL).

Artikel 19. Klachtenregeling BENU Hulpmiddelenzorg

 1. 1.

   Als Consument een klacht heeft over BENU hulpmiddelenzorg, dan kan Consument deze klacht kenbaar maken via het contactformulier op de Website. BENU en Consument maken hierbij gebruik van de klachtenregeling die eveneens op de Website te vinden is.

Artikel 20. Toezicht / lidmaatschap

 1. 1.

  BENU Hulpmiddelenzorg staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De contactgegevens van de IGJ zijn te vinden op haar website www.igj.nl

 2. 2.

  Voor de hulpmiddelenzorg die betrekking heeft diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging (DISW), heeft BENU een erkenning van de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH). De contactgegevens van de SEMH zijn te vinden op haar website www.semh.info.

BENU Shop

Artikel 21. Toepasselijkheid 

 1. 1.

  Als producten door Consument worden gekocht op de Website (BENUshop.nl), dan geldt naast het algemene deel van de Algemene Voorwaarden ook dit specifieke deel.

 2. 2.

  Producten die kwalificeren als UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist) of UA-middelen (uitsluitend bij apotheek) worden geleverd door BENU Apotheek / Medicijnen (informatie over BENU Apotheek / Medicijnen treft u aan vanaf artikel 25 in deze Algemene Voorwaarden). De overige producten die gekocht worden op de Website, worden verkocht en geleverd door Retail E-commerce B.V.

Artikel 22. Contactgegevens

 1. 1.

  Naam: Retail E-commerce B.V., handelend onder de naam BENUshop.nl
  Adres: Straatweg 2, 3604 BB Maarssen
  KvK-nummer: 70302456
  Btw-nummer: NL858247185B01
  U kunt contact opnemen met BENUshop.nl via de contactpagina

Artikel 23. Verzending

 1. 1.

  Voor de verzending van producten die zijn besteld op BENUShop.nl maakt BENU gebruik van externe partijen zoals PostNL.

Artikel 24. Klachtenregeling 

 1. 1.

  Als Consument een klacht heeft over de producten die door BENU zijn geleverd en/of de dienstverlening van BENU, dan kan Consument deze klacht kenbaar maken via het contactformulier op de Website.

BENU Apotheek / Medicijnen

Artikel 25. Toepasselijkheid

 1. 1.

  Als producten en diensten worden geleverd / worden verricht die betrekking hebben op geneesmiddelen en farmaceutische zorg, dan geldt naast het algemene deel van de Algemene Voorwaarden ook dit specifieke deel. 

 2. 2.

  De producten en diensten die betrekking hebben op geneesmiddelen/farmaceutische zorg, worden uitgevoerd/verricht door BENU Apotheken B.V. 

Artikel 26. Contactgegevens

 1. 1.

  Naam: BENU Apotheken B.V., handelend onder de naam BENU Apotheek
  Adres hoofdkantoor: Straatweg 2, 3604 BB Maarssen
  Adres BENU-vestiging: bekijk de apotheekzoeker
  KvK-nummer: 30166253
  Btw-nummer: NL809221512B01
  U kunt contact opnemen met BENU Apotheek via de contactpagina of via MIJN BENU.
  Let op: stuur geen vragen en/of gezondheidsgegevens naar het hoofdkantoor.

Artikel 27. Verzending

 1. 1.

  Zodra een bestelling van Consument of een (herhaal)recept door BENU is ontvangen, stuurt BENU de producten zo spoedig mogelijk toe op het door Consument gekozen afleveradres (BENU apotheek, BENU afhaalpunt, thuisadres of ander afgiftepunt). 

Artikel 28. Klachtenregeling 

 1. 1.

  Als Consument een klacht heeft over BENU Apotheek, dan kan Consument deze klacht kenbaar maken via het contactformulier op de Website of bij de apotheker van de BENU vestiging waar de klacht op betrekking heeft. BENU en Consument maken hierbij gebruik van de klachtenregeling die eveneens op de Website te vinden is.

Artikel 29. Toezicht / overkoepelende organisatie

 1. 1.

  BENU staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De contactgegevens van de IGJ zijn te vinden op haar website: www.igj.nl.

 2. 2.

  Daarnaast is BENU lid van De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). De KNMP is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. De contactgegevens van de KNMP zijn te vinden op haar website: www.knmp.nl/.